RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
PERFIL DEL CONTRACTANT
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
PORTAL DE L'EMPLEAT
OFERTES D'OCUPACIÓ
Abaris Sistemes, S.L.
Avís Legal
INCIDÈNCIES
SUGGERIMENTS
DIRECCIÓ, CONTROL, SUPERVISIÓ I FISCALITZACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.
Quant  a la posada en marxa del nou sistema de recollida d'escombraries del municipi, adjudicat a l'entitat Fomento de
Construccions i Contractes, S.A. i d'acord al que estava previst en els plecs de prescripcions tècniques i administratives del
contracte, la Junta de Govern d'11 octubre 2011 va encomanar a aquesta empresa la direcció, control, supervisió, modificacions i
fiscalització de la recollida d'escombraries.
El control del servei es fa  a mida per a l'Empresa Municipal, mitjançant GPS i interactuant amb el servei de recollida
d'escombraries.


RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
NETEJA VIÀRIA